Hållbar affärsverksamhet och ESG

Vi bistår våra klienter med rådgivning inom det snabbt växande hållbarhetsområdet, ofta benämnt ESG. Vår rådgivning syftar till att hjälpa företag i omställningen till en mer hållbar affärsverksamhet inom fyra huvudsakliga områden.

 

Hållbarhet i transaktioner och finansieringar 

Vi rådger stora och medelstora svenska och utländska företag, investerare och finansiella institutioner i hållbara investeringar och finansieringar. Rådgivningen omfattar exempelvis gröna lån och obligationer, impact-investeringar samt traditionella transaktioner där hållbarhet är en viktig komponent. Vi bistår med strategisk rådgivning, due diligence och kontrakt baserat på EU-taxonomin och SFDR:s uppdelning i artikel 6-, 8- och 9-investeringar och produkter.

 

Hållbarhet och regelefterlevnad 

Vi bistår företag med att uppfylla tvingande lagkrav kopplat till hållbarhet, innefattande bland annat arbetsrätt och arbetsmiljö, miljötillstånd och andra miljörättsliga frågor, antikorruption, marknadsrätt och dataskydd. Vi ger också rådgivning i uppfyllandet av lagens krav på hållbarhetsredovisningar enligt CSRD och de nya hållbarhetsstandarderna från EU.

 

Hållbara leveranskedjor 

Vi bistår företag, myndigheter och andra med strategisk och operativ rådgivning i skapandet av hållbara leveranskedjor. Vi bygger på vår unika kompetens inom skapandet av framgångsrika partnerskap och bistår med att hitta rätt kontrakts- och affärsmodeller för olika typer av kund-leverantörsrelationer och sedan med att skapa strukturer, kontrakt och processer för att exempelvis sänka koldioxidutsläpp och annan negativ miljöpåverkan, samt minska negativa effekter på social hållbarhet och mänskliga rättigheter.

 

Transformation till hållbar affärsverksamhet 

Vi bistår företag och andra organisationer med strategisk och operativ rådgivning i övergången till hållbar affärsverksamhet. EU-lagstiftaren har satt upp en slags idealbild för hur hållbar affärsverksamhet ska bedrivas, vilken kan innebära omfattande förändringar i verksamheten, från företagets syfte, affärsmodell och strategi till incitamentssystem, hantering av leverantörsrelationer och rapporteringsprocesser. EU-taxonomin, CSRD och andra regelverk ger uttryck för denna idealbild. Vi bistår i att på ett strukturerat sätt analysera sin verksamhet mot denna idealbild, identifiera gap och hitta nödvändiga förändringsaktiviteter.

 

Informationsfilmer med de viktigaste kunskaperna för att förstå EU:s hållbarhetsregelverk och omställning till hållbar affärsverksamhet.

Kontakt

Relaterade nyheter