Visselblåsning

 

Vi vill göra rätt och din hjälp behövs

Cirio Advokatbyrå AB strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat, en hög affärsetik och en god arbetsmiljö. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har en viktig roll att spela för att vi ska lyckas.

Vår visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten ger alla en möjlighet att informera om missförhållanden enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Visselblåsarlagen). Vår visselblåsartjänst är viktig för att påtala uppkomna brister och missförhållanden i syfte att uppfylla lagens krav.

När kan jag använda visselblåsartjänsten?

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om och rapportera om missförhållanden och oegentligheter som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön.

Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden bör lämnas i god tro och vara sanningsenliga. Med sanningsenligt menas att du vid rapporteringen av informationen har skälig anledning att anta att rapportering är nödvändig för att avslöja missförhållandet. Du behöver därför inte ha faktiska bevis, men du ska inte rapportera omständigheter du vet är oriktiga. Du bör heller inte rapportera ogrundade rykten eller hörsägen eller ovidkommande uppgifter.

Det är viktigt att du tar del av dokumentet ”Frågor och svar kring visselblåsning” innan du anmäler då olika förutsättningar gäller beroende på vem du är och vad du vill rapportera om.

Du ska inte anmäla förhållanden som inte omfattas av visselblåsarlagen i vår visselblåsningstjänst utan ska i stället ta upp detta med i första hand Cirios MP Emma Dansbo eller Head of HR Karolina Kranberg. Deras kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Vilken kanal ska jag använda?

Om du vill lämna uppgifter som täcks av visselblåsarlagen inklusive penningtvättsregelverket bör du först läsa om din rapportering täcks av lagen (se mer i ”Frågor och svar kring visselblåsning”). Om du därefter vill lämna sådana uppgifter kan du anmäla genom:

1) WhistleB (vårt IT-verktyg). Detta är en säker kanal för anonym rapportering och dialog.

2) Telefonsamtal eller möte med Head of HR Karolina Kranberg. (Om du vill vara anonym kan du undersöka om du kan blockera ditt uppringnings-ID. Detta kan ske på olika sätt beroende på abonnemang och telefontyp.)

Så här hanteras ditt meddelande

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten WhistleB (dvs. IT-verktyget) av en extern part WhistleB, Whistleblowing Centre, https://whistleb.com. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordskyddad.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Här kan du anmäla helt anonymt via vårt visselblåsningssystem.

Information till externa medarbetare och leverantörer om visselblåsning