Integritetsmeddelande

 

Information om Cirios användning av personuppgifter

Cirio Advokatbyrå AB värnar om och respekterar din integritet. Ett av våra främsta mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vårt integritetsmeddelande förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Meddelandet avser all vår behandling av personuppgifter som rör våra klienter och klienters företrädare samt andra externa aktörer, till exempel företrädare för potentiella kunder. Det gäller även för våra leverantörer och samarbetspartners; evenemangsdeltagare; besökare på webbplatsen; prenumeranter och andra affärskontakter.

Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta integritetsmeddelande. Se nedan för mer information om vår användning av personuppgifter och dina rättigheter i samband med detta.

Tveka inte att kontakta oss på privacy@cirio.se om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter.

Cirio Advokatbyrå AB

Org.nr. 556953–0008

Telefon: + 46 8 527 916 00

E-post: privacy@cirio.se

Hemsida: www.cirio.se

Postadress: Cirio Advokatbyrå AB, Box 4, 737 21 Fagersta

Besöksadress: Biblioteksgatan 9, 111 46 Stockholm

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Allmänt
2. Personuppgiftsansvarig
3. Vår användning av dina personuppgifter
4. Insamling av personuppgifter
5. Skyldighet att tillhandahålla personuppgifter
6. AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE, INKLUSIVE PROFILERING
7. Lagring av personuppgifter
8. MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
9. Var behandlas dina personuppgifter?
10. Dina rättigheter om standardavtalsklausuler tillämpas
11. Dina rättigheter
12. konkursFörvaltning och liknande frågor
13. Skydd av dina personuppgifter
14. Cookies
15. Ändringar i integritetsmeddelandet
16. Kontaktuppgifter

 

integritetsmeddelande – kunder och andra kontakter

1. ALLMÄNT

1.1 Cirio Advokatbyrå AB, org. nr. 556953–0008, (”Cirio”) har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande (”Integritetsmeddelandet”) förklarar hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning. Det gäller för all vår behandling av personuppgifter som rör våra klienter och klientens företrädare samt för andra kontakter, till exempel företrädare för potentiella kunder. Det gäller även för våra leverantörer och samarbetspartners; evenemangsdeltagare; besökare på webbplatsen; prenumeranter och andra affärskontakter.

1.2 Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet och uppfylla våra skyldigheter i förhållande till våra klienter och andra aktörer, tillämplig lagstiftning och god branschsed.

 

2. PERSONUPPPGIFTSANSVARIG

2.1 Cirio är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Om du har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter hittar du våra kontaktuppgifter i slutet av detta integritetsmeddelande.

 

3. VÅR ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att analysera hur vår webbplats används
 • För att tillvarata våra klienters juridiska intressen och i övrigt förbereda, leverera och utvärdera våra juridiska tjänster
 • För att marknadsföra våra tjänster till exempel genom nyhetsbrev, sociala medier, webbinarier, publikationer och evenemang
 • För att undvika intressekonflikter
 • För att hantera våra relationer och avtal med våra kunder och andra externa aktörer såsom partners och leverantörer, inklusive att underhålla och hantera våra kontaktlistor avseende sådana aktörer
 • För att uppfylla rättsliga förpliktelser
 • För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisationer och annan försäljning eller överföring av Cirios tillgångar
 • För att fastställa och försvara rättsliga anspråk gentemot Cirio.

Nedan hittar du mer information om vår behandling av dina personuppgifter. 

ÄNDAMÅL

1. För att analysera hur vår webbplats används
2. För att tillvarata våra klienters juridiska intressen och i övrigt förbereda, leverera och utvärdera våra juridiska tjänster
3. För att marknadsföra våra tjänster till exempel genom nyhetsbrev, sociala medier, webbinarier, publikationer och evenemang
4. För att undvika intressekonflikter
5. För att hantera våra relationer och avtal med våra kunder och andra externa aktörer såsom partners och leverantörer, inklusive att underhålla och hantera våra kontaktlistor avseende sådana aktörer
6. För att uppfylla rättsliga förpliktelser
7. För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisationer och annan försäljning eller överföring av Cirios tillgångar
8. För att fastställa och försvara rättsliga anspråk gentemot Cirio

 

För att analysera hur vår webbplats används

Varför behandlar vi dina personuppgifter: Vi analyserar och behandlar i övrigt dina personuppgifter för att förbättra, utveckla, underhålla och hantera vår webbplats och våra tjänster. För detta ändamål använder vi också spårningstjänster från tredje part som används för att samla in aggregerade data om besökare på våra webbplatser. För mer information om vår användning av cookies och liknande tekniker, läs vårt cookiemeddelande.

Kategorier av personuppgifter:

Användardata såsom cookie-information och från användande av webbplatsen.

Data från enhet som till exempel IP-nummer.

Rättslig grund:

När vi behandlar personuppgifter i form av cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera baserar vi sådan behandling på vårt berättigade intresse av att främja, utvärdera och utveckla vår verksamhet.

När vi behandlar personuppgifter i form av icke-nödvändiga cookies för att analysera användande av vår webbplats baserar vi behandlingen på ditt samtycke.

Lagringstid: Se vårt cookiemeddelande för mer information om hur länge vi behandlar dina uppgifter för detta ändamål.

 

För att tillvarata våra klienters juridiska intressen och i övrigt förbereda, leverera och utvärdera våra juridiska tjänster

Varför vi behandlar dina uppgifter: Vi behandlar våra klienters personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra juridiska tjänster. Detta inkluderar att bjuda in och genomföra möten samt att kontakta klienter. Vi behöver också tillhandahålla eller inhämta information om våra klienter eller andra personer (motparter och deras juridiska ombud, vittnen, personer som berörs av de rättsliga frågorna etc.) som berör våra klientärenden eller i andra fall Cirios juridiska tjänster. Cirio kan också, mot bakgrund av lagkrav, komma att behandla integritetskänsliga uppgifter såsom uppgifter om fällande domar i brottmål och lagöverträdelser. Detta gäller främst när vi fullgör våra skyldigheter att följa regelverk som syftar till att exempelvis förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att följa regelverk om internationella sanktioner.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Ekonomiska uppgifter, om den registrerade till exempel är en enskild firma eller en privatperson.

Arbetsrelaterade uppgifter som arbetsgivare, titel, kompetenser och färdigheter.

Identifieringshandlingar eller bakgrundsinformation som vi har fått från dig eller samlat in som en del av vår ”onboarding”-process för kunder. Detta inkluderar till exempel födelsedatum, personnummer och foton i identitetshandlingar.

Uppgifter vid utförande av kontroller avseende penningtvätt eller internationella sanktioner, inklusive uppgifter om fällande domar i brottmål och lagöverträdelser. Detta inkluderar information om nationalitet, verkligt huvudmannaskap eller uppgifter om att utgöra en PEP eller en person som är ansluten till PEP.

Andra ärenderelaterade uppgifter, dvs. uppgifter som lämnas till eller samlas in av oss för att hantera klientärenden.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att tillhandahålla juridiska tjänster. Detta inkluderar även klientens eller andra personers berättigade intressen i det uppdrag som Cirio anlitas i.

Behandlingen är även nödvändig för att Cirio ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar den personuppgiftsansvarige (Cirio). Det handlar om att uppfylla ”onboarding”-krav som att utföra kontroller avseende KYC- eller internationella sanktioner och den rättsliga grunden gäller även för behandling av uppgifter i samband med fällande domar i brottmål och lagöverträdelser. Skyldigheter är baserade på det svenska AML-regelverket och internationella/nationella regelverk om internationella sanktioner.

När Cirio behandlar personnummer görs detta utifrån att det är nödvändigt enligt de kriterier som anges i 3 kap 10 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Detta gäller såväl ”onboarding”-processen som tillhandahållandet av juridiska tjänster, eftersom det är viktigt att sådana uppgifter utförs gentemot de berörda personerna.

Lagringstid: Uppgifter som behandlas som ett led i vårt uppdrag i ett klientärende sparas i tio år eller den längre tid som följer av god advokatsed med hänsyn till klientärendets art. Som huvudregel, och om hanteringen av ärendet inte kräver det, lagrar Cirio inte klientuppgifter i mer än tjugo år.

 

För att marknadsföra våra tjänster till exempel genom nyhetsbrev, sociala medier, webbinarier, publikationer och evenemang

Varför vi behandlar dina uppgifter: Vi behandlar dina personuppgifter för att marknadsföra Cirio och våra tjänster. Vi kan använda dina uppgifter för att till exempel skicka dig våra nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang och för att hantera sådana evenemang. Du kan enkelt avböja sådan kommunikation. Information om hur du avböjer kommer att ges i varje meddelande till dig. Vidare genomför vi marknadsföringsaktiviteter på sociala medieplattformar, såsom Facebook, LinkedIn och Instagram.

Utöver ovan kommer vi att spela in, lagra och offentligt sprida inspelningar av evenemang som utförs av Cirio såsom webbinarier och podcasts. Deltagande i sådana evenemang kan därför innebära att vi behandlar dina personuppgifter som en del av vår marknadsföring av våra tjänster.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Arbetsrelaterade uppgifter som arbetsgivare och titel.

Information som du delar med dig av i samband med möten eller evenemang, till exempel matpreferenser.

Bilder och inspelning av ljud och bild från seminarier, evenemang eller liknande tillfällen.

Information som är kopplad till ditt konto på sociala medier, till exempel profilbilder, profilnamn och annan information som du väljer att lämna när du interagerar med oss på sociala medier.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster.

Lagringstid: Uppgifter som behandlas som en del av vår marknadsföring lagras för att kontakta dig i marknadsföringssyfte under ett år från det datum då vi samlade in dina uppgifter eller det datum då vi senast använde dina uppgifter för att kontakta dig. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick. Om du avregistrerar dig kommer du inte längre att få utskick.

Inspelningar från evenemang som webbinarier och podcasts kommer att bevaras i fem år från inspelningen.

 

För att undvika intressekonflikter

Varför vi behandlar dina uppgifter: Enligt Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed är Cirio och dess medarbetare skyldiga att undvika intressekonflikter. Cirio genomför därför jävskontroller vid antagande och genomförande av juridiska uppdrag och behandlar då personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter:

Identitetshandlingar eller bakgrundsinformation som vi har fått från dig eller samlat in som en del av vår ”onboarding”-process av klienter.

Arbetsrelaterade uppgifter som arbetsgivare och titel.

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse av att undvika intressekonflikter i enlighet med Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

Lagringstid: Uppgifter som behandlas som ett led i vårt uppdrag i ett klientärende sparas i tio år eller den längre tid som följer av god advokatsed med hänsyn till klientärendets art. Som huvudregel, och om hanteringen av ärendet inte kräver det, lagrar Cirio inte klientuppgifter i mer än tjugo år.

 

För att hantera våra relationer och avtal med våra kunder och andra externa aktörer såsom partners och leverantörer, inklusive att underhålla och hantera våra kontaktlistor avseende sådana aktörer

Varför vi behandlar dina uppgifter: Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera och administrera vår relation med dig. Vi kommer också att behandla personuppgifter när vi hanterar avtal med våra partners och leverantörer. Vi kommer också att behandla personuppgifter för att hantera vår kontaktlista, som till exempel för att lägga till eller ta bort adresser.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Arbetsrelaterade uppgifter som arbetsgivare och titel.

Ärenderelaterade uppgifter, till exempel uppgifter som lämnas till oss för att hantera klientärenden och avtal.

Rättslig grund:

Om vi har ett avtal med dig är behandlingen nödvändig för att fullgöra avtalet.

Om vi har ett avtal med en juridisk person som du representerar är behandlingen nödvändig för våra berättigade intressen av att hantera relationen med dig eller den juridiska person som du representerar.

Lagringstid: Uppgifter som behandlas som ett led i vårt uppdrag i ett klientärende sparas i tio år eller den längre tid som följer av god advokatsed med hänsyn till klientärendets art. Som huvudregel, och om hanteringen av ärendet inte kräver det, lagrar Cirio inte klientuppgifter i mer än tjugo år.

När personuppgifterna på annat sätt utgör eller ingår i dokument som Cirio är skyldig att lagra av bokföringsskäl kommer uppgifterna att lagras och bevaras till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 

För att uppfylla rättsliga förpliktelser

Varför vi behandlar dina uppgifter: Cirio kan komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag, till exempel lagstiftning om redovisning, revision och skatt. Cirio kan också, på grund av lagkrav, komma att behandla känsliga uppgifter såsom uppgifter om fällande domar i brottmål och lagöverträdelser när vi agerar som konkursförvaltare.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Finansiella uppgifter

Arbetsrelaterade uppgifter som arbetsgivare och titel.

Identitetshandlingar eller bakgrundsinformation som vi har fått från dig eller samlat in som en del av vår ”onboarding”-process

Ärenderelaterade uppgifter, till exempel uppgifter som lämnas till oss för att hantera klientärenden

Integritetskänsliga uppgifter, inklusive uppgifter om fällande domar i brottmål och överträdelser.

Rättslig grund:

Vi behöver behandla personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt gällande lagstiftning.

Lagringstid: Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla tillämplig rättslig förpliktelse, till exempel sju år med hänsyn till våra skyldigheter enligt bokföringslagen och fem till tio år, beroende på omständigheterna, för att uppfylla penningtvättslagen.

 

För att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisationer och annan försäljning eller överföring av Cirios tillgångar

Varför vi behandlar dina uppgifter: I händelse av en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation eller annan försäljning eller överföring av Cirios tillgångar kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att möjliggöra en sådan överföring.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Finansiella uppgifter

Arbetsrelaterade uppgifter som arbetsgivare och titel.

Identitetshandlingar eller bakgrundsinformation som vi har fått från dig eller samlat in som en del av vår ”onboarding”-process

Ärenderelaterade uppgifter, till exempel uppgifter som lämnas till oss för att hantera klientärenden

Rättslig grund:

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att möjliggöra fusioner, avyttringar, omstruktureringar, omorganisationer och andra försäljningar eller överföringar av Cirios tillgångar.

Lagringstid: Personuppgifter som överförs till en köpare eller annan efterträdare i händelse av fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation eller annan försäljning eller överlåtelse av vissa eller samtliga av Cirios tillgångar kommer inte att lagras av Cirio efter sådan överföring om det inte krävs för att uppfylla något av de andra ändamål som anges ovan.

 

För att fastställa och försvara rättsliga anspråk gentemot Cirio

Varför vi behandlar dina uppgifter: I händelse av en tvist har vi rätt att behandla dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Kategorier av personuppgifter:

Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Finansiella uppgifter.

Arbetsrelaterade uppgifter som arbetsgivare och titel.

Identitetshandlingar eller bakgrundsinformation som vi har fått från dig eller samlat in som en del av vår ”onboarding”-process.

Ärenderelaterade uppgifter till exempel uppgifter som lämnas till oss för att hantera klientärenden

Integritetskänsliga uppgifter inklusive uppgifter om fällande domar i brottmål och överträdelser.

Rättslig grund:

Vid en eventuell tvist har vi rätt att behandla dina personuppgifter med berättigat intresse som rättslig grund för att kunna tillvarata våra affärsintressen.

Behandlingen av uppgifter som rör fällande domar i brottmål och lagöverträdelser kommer antingen att ske med stöd av 5 § förordningen (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning eller 2 § Föreskrifter (DIFS 2018:2) om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser.

Lagringstid: Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk vid en eventuell tvist.

 

4. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 De personuppgifter som vi behandlar om dig är uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi på annat sätt har inhämtat under vår relation. Vi samlar in data t.ex.

 • Från dig eller dina representanter
 • Från vår webbplats och tredjepartsleverantörer som hjälper oss att samla in data för våra marknadsföringsändamål
 • Från våra klienter när vi inleder en affärsrelation eller under handläggningen av ett ärende för vår klients räkning
 • Från våra affärskontakter, såsom leverantörer och försäljare
 • Genom e-post och brev som skickas till och från Cirio
 • När du delar information med oss på andra sätt, till exempel genom möten, konversationer, sociala medier, evenemang eller onlineformulär.

4.2 Vi kan också samla in eller ta emot information om dig från andra källor, t.ex.

 • Offentliga register
 • Bisnode Infotorg
 • Bolagsverket
 • Svenska myndigheter och domstolar:
 • Andra tjänsteleverantörer

5. SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA PERSONUPPGIFTER

5.1 Om du är klient eller klientrepresentant eller företrädare, kontaktperson, agent eller annan anställd hos en (potentiell) företagskund, leverantör eller samarbetspartner behandlar vi dina personuppgifter för att ingå avtal med dig eller det företag som du representerar m.m. Det är nödvändigt att du lämnar (tillhandahåller) vissa personuppgifter till oss på Cirio för att ingå avtal med oss och för att vi ska kunna administrera relationen med dig eller det företag som du representerar. Om du inte förser oss med nödvändiga personuppgifter är det inte möjligt för oss att ingå ett avtal med dig eller det företag som du representerar.

 

6. AUTOMATISERAT INDIVIDUELLT BESLUTSFATTANDE, INKLUSIVE PROFILERING

6.1 Vi använder inte automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering.

 

7. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

7.1 Vi behåller endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de samlades in i enlighet med detta integritetsmeddelande. När vi inte längre behöver dina personuppgifter raderar vi uppgifterna från våra system, databaser och säkerhetskopior.

7.2 För mer information om hur länge vi sparar dina personuppgifter avseende de olika ändamålen, se tabellerna ovan.

 

8. MED VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

8.1 Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje parter som är betrodda mottagare och som vi har ett avtal med som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med detta integritetsmeddelande. Vi kan därför komma att dela uppgifter med till exempel:

 • Andra professionella rådgivare
 • Revisorer
 • IT-leverantörer
 • Tredjepartsleverantörer, till exempel för översättning, dokumentgranskning och andra stödfunktioner
 • Tredje part som en del av vårt utförande av juridiska tjänster relaterade till klientärenden, såsom domstolar, myndigheter, motparter, motpartsombud, leverantörer av datarum
 • Tredje parter som är involverade i att organisera evenemang, såsom hotell, restauranger, föreläsare och andra arrangörer
 • Leverantörer av sociala medier, som Instagram, Facebook, LinkedIn och YouTube.

Vi hänvisar till varje tjänsteleverantörs policy för information om deras behandling av personuppgifter.

8.2 Under vissa omständigheter kan vi också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter eller till tredje part i samband med domstolsprocesser, företagsförvärv, samgåendeprocesser eller andra liknande processer.

8.3 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter.

 

9. VAR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

9.1 Cirio behandlar dina personuppgifter huvudsakligen inom EU/EES.  I vissa fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något sådant land kommer vi att se till att dina personuppgifter skyddas och att överföringen sker i enlighet med tillämplig lag.

9.2 När vi genomför en överföring som inte är föremål för ett tillämpligt beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen kommer vi att använda de standardavtalsklausuler för överföringar till tredje land (SCC) som utfärdats av Europeiska kommissionen som rättslig grund för överföringen. Dessa är baserade på artikel 46.2 (c) i GDPR.

 

10. DINA RÄTTIGHETER OM STANDARDAVTALSKLAUSULER TILLÄMPAS

10.1 För att säkerställa insyn i behandlingen av personuppgifter kan du som registrerad kontakta oss om du vill få en kopia av standardavtalsklausuler när sådana används.

 

11. DINA RÄTTIGHETER

11.1 Vårt ansvar för dina rättigheter

11.1.1 I egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen och att du kan utöva dina rättigheter. Du kan när som helst kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter. Du hittar kontaktuppgifterna i slutet av detta integritetsmeddelande.

11.1.2 Vi har en skyldighet att svara på din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från mottagandet av din begäran. Om din begäran är komplex eller om vi har fått många förfrågningar har vi rätt att förlänga denna tidsfrist med två månader (totalt tre månader från mottagandet av din begäran). Om vi inte kan vidta de åtgärder du begär inom en månad kommer vi att informera dig om orsaken till förseningen och om din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten och att söka rättslig prövning.

11.1.3 Du kommer inte att debiteras för någon information, kommunikation eller åtgärder som vi genomför. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven kan vi dock komma att debitera dig en administrativ avgift för att tillhandahålla informationen eller vidta den begärda åtgärden. Vi kan också vägra att agera på din begäran.

11.2 Dina rättigheter till tillgång, rättelse, radering och begränsning

11.2.1 Du har rätt att begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Detta innebär att du har rätt att begära tillgång till personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi har rätt att ta ut en rimlig administrationsavgift om du begär flera kopior. Om du gör en begäran på elektronisk väg, till exempel via e-post, kommer vi i möjligaste mån att förse dig med informationen i vanligt elektroniskt format. Observera att om dina personuppgifter omfattas av advokatsekretess gäller inte rätten till tillgång. 
 2. Rättelse av dina personuppgifter. På din begäran eller på eget initiativ kommer vi att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi vet är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter om något relevant saknas.
 3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter och vi ska då radera uppgifterna om det inte finns tvingande skäl för oss att fortsätta behandla uppgifterna. Personuppgifter ska raderas om: 
  1. de inte längre behövs för det ändamål för vilket vi samlade in dem, 
  2. vi behandlar dina uppgifter endast baserat på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke, 
  3. du invänder mot att vi behandlar dina uppgifter baserat på en intresseavvägning och vi inte har något tvingande intresse som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
  4. vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt, eller
  5. vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.  

Det kan dock finnas lagkrav eller andra tvingande skäl som hindrar oss från att radera dina personuppgifter. Detta kan till exempel vara fallet när behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 1. Rätt att begränsa behandlingen. Det innebär att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina uppgifter.  Du har rätt att få begränsning när: 
  1. du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan medan vi fastställer uppgifternas riktighet,
  2. behandlingen är olaglig, men du inte vill att uppgifterna ska raderas,
  3. Cirio, i egenskap av personuppgiftsansvarig, inte längre behöver personuppgifterna för våra ändamål, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
  4. du har invänt mot behandling enligt definitionen nedan, i väntan på att vi ska överväga om våra legitima intressen åsidosätter dina.

Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder som är möjliga för att meddela alla som har fått personuppgifter om vi har rättat, raderat eller begränsat behandlingen av dina personuppgifter. Om du begär information om mottagare av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om mottagarna.

11.3 Din rätt att göra invändningar mot behandling

11.3.1 Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering, om vår behandling grundar sig på vårt berättigade intresse eller utförande av en uppgift av ett allmänt intresse. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi endast att fortsätta att behandla dina uppgifter om vi har och kan påvisa tvingande berättigade skäl för att göra det som väger tyngre än dina intressen eller om detta är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

11.3.2 Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta oss. Vi kommer att upphöra med att använda dina uppgifter för detta ändamål när vi har mottagit din invändning.

11.4 Din rätt till dataportabilitet

11.4.1 Du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär rätten att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig där det är tekniskt möjligt.

11.4.2 Rätten till dataportabilitet gäller endast när behandlingen utförs automatiserat samt vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter är ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal mellan dig och oss.

11.5 Din rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till en viss behandling. Ett sådant återkallande kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen baserat på samtycke innan det återkallas. 

11.6 Din rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Deras kontaktuppgifter är:

Telefon: +46 (0)8 657 61 00

E-post: imy@imy.se

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden

 

12. KONKURSFÖRVALTNING OCH LIKNANDE ÄRENDEN

12.1 Allmänt

12.1.1 Cirio har jurister som hanterar konkurser och liknande ärenden i egenskap av konkursförvaltare. I konkurser och liknande ärenden skiljer vi på behandling av personuppgifter för Cirios normala verksamhet som advokatbyrå och behandling som sker för konkursboets verksamhet, eftersom detta kommer att påverka vem som är personuppgiftsansvarig. Cirio kommer att vara personuppgiftsansvarig för behandling som utförs som en del av Cirios normala affärsverksamhet som advokatbyrå medan konkursboet kommer att vara personuppgiftsansvarig för behandling som utförs för konkursboets ändamål.

12.1.2 Nedan informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter i konkursärenden både som Cirio respektive som företrädare för konkursboet.

12.2 Cirios normala affärsverksamhet i konkursärenden

Cirio är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter för ändamål relaterade till konkursförvaltarens roll, dvs. Cirios normala affärsverksamhet i konkursärenden. Vi kommer att samla in och behandla personuppgifter för att administrera konkursen i enlighet med den information som anges i tabellen nedan. Vänligen se vårt integritetsmeddelande för information om all annan behandling av personuppgifter i Cirio. 

Ändamål Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
För att acceptera, registrera och hantera konkursförvaltningen Namn, personnummer, kontaktuppgifter  Rättslig förpliktelse Upp till 10 år, i enlighet med god advokatsed
För att förbereda insolvenstabell. Namn, personnummer, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning, bankuppgifter, lön,  Rättslig förpliktelse Upp till 10 år, i enlighet med god advokatsed
Att ta hand om konkursbolagets bokföring Namn, kontaktuppgifter, bokföringsuppgifter Rättslig förpliktelse Upp till 10 år, i enlighet med god advokatsed
För att hantera frågor som rör anställda, till exempel uppsägningar Namn, kontaktuppgifter, personnummer, anställningsuppgifter, medlemskap i fackförening, hälsouppgifter.  Rättslig förpliktelse Upp till 10 år, i enlighet med god advokatsed
För att hantera lönegarantier Namn, kontaktuppgifter, personnummer, anställningsuppgifter, medlemskap i fackförening, hälsouppgifter, lön Uppgift av allmänt intresse. Upp till 10 år, i enlighet med god advokatsed
För att förbereda förvaltarens rapport Namn, personnummer, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning, bankuppgifter, lön, Rättslig förpliktelse Upp till 10 år, i enlighet med god advokatsed
För förfarandet för att bevisa skulder. Namn, personnummer, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning, bankuppgifter,  Rättslig förpliktelse Upp till 10 år, i enlighet med god advokatsed
Att utarbeta halvårsrapporten Namn, personnummer, kontaktuppgifter,  Rättslig förpliktelse Upp till 10 år, i enlighet med god advokatsed
För att anmäla brottsmisstanke Namn, personnummer, misstanke om brott Rättslig förpliktelse Upp till 10 år, i enlighet med god advokatsed
Att slutföra konkursärendet. Namn, personnummer, kontaktuppgifter, Rättslig förpliktelse Upp till 10 år, i enlighet med god advokatsed

12.3 Konkursboets verksamhet

Konkursboet blir personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter för sina egna ändamål. Detta inkluderar att fortsätta affärsverksamheten genom att till exempel uppfylla gällande avtal samt att ingå nya avtal med borgenärer, gäldenärer, leverantörer, revisorer, anställda och banker.

Ändamål  Personuppgifter Rättslig grund Lagringstid
För att fortsätta verksamheten Namn, personnummer, kontaktuppgifter, Rättslig förpliktelse Så länge konkursprocessen pågår
Att driva in skulder Namn, personnummer, kontaktuppgifter, finansiella uppgifter Rättslig förpliktelse Så länge konkursprocessen pågår
Att sälja konkursboets egendom Namn, personnummer, kontaktuppgifter, Rättslig förpliktelse Så länge konkursprocessen pågår

12.4 Kategorier av registrerade

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av registrerade inom ramen för konkursärenden

 • Personer försatta i konkurs,
 • Företrädare för företaget,
 • Kreditgivare
 • Gäldenärer
 • Aktieägare
 • Anställda
 • Garanter
 • Leverantörer
 • Revisorer
 • Företrädare för banken,
 • Företrädare för staten,
 • Tredje man som äger egendom i bolagets besittning,
 • Familjemedlemmar till andra kategorier av registrerade.

12.5 Lagring av personuppgifter

12.5.1 Cirio och konkursboet sparar dina personuppgifter i enlighet med ovan. När Cirio eller konkursboet inte längre behöver dina uppgifter kommer de att tas bort från de system där de lagras.

12.5.2 Uppgifter som behandlas som ett led i vår fullgörande av ett klientuppdrag, d.v.s. vid fullgörandet av våra juristers uppdrag som konkursförvaltare, sparas i upp till tio år eller under den längre tid som krävs enligt Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed med hänsyn till klientärendets art.

12.5.3 Uppgifter som behandlas som en del av konkursboets verksamhet i konkursprocessen kommer att lagras så länge processen pågår och kommer att raderas eller överföras till en ny personuppgiftsansvarig när konkursen har slutförts.

12.6 Delning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part i syfte att möjliggöra eller underlätta konkurs och liknande ärenden och fullgörandet av våra skyldigheter enligt vår konkursförvaltning. Vi kan därför komma att dela dina uppgifter med andra juridiska rådgivare, bolag inom konkursbolagets koncern, leverantörer, revisorer och myndigheter i tvister samt när det krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller för att tillgodose konkursboets berättigade intresse.

 

13. SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi vill att du ska känna dig trygg med att alltid lämna dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och radering. Om en säkerhetsöverträdelse skulle inträffa som kan ha en väsentlig inverkan på dig eller dina personuppgifter, till exempel risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att kontakta dig för att förklara vilka åtgärder du kan vidta för att mildra potentiella negativa effekter av intrånget.

 

14. COOKIES

Vi använder cookies som kan innehålla personuppgifter för att förbättra vår webbplats och din upplevelse av vår webbplats. Du hittar mer information i vårt cookiemeddelande: https://cirio.se/cookie-policy

 

15. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSMEDDELANDET

Vi har rätt att när som helst göra ändringar i detta integritetsmeddelande. När vi gör ändringar som inte är rent redaktionella, till exempel formatering, korrigering av typografiska fel eller andra ändringar som inte påverkar dig väsentligt, kommer vi att informera dig om dessa ändringar och vad de innebär för dig innan de träder i kraft.

 

16. KONTAKTUPPGIFTER

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter. 

Cirio Advokatbyrå AB 

Org.nr. 556953–0008 

E-post: privacy@cirio.se

Telefon: + 46 8 527 916 00

Hemsida: www.cirio.se