Allmänna villkor

CIRIO ADVOKATBYRÅ ALLMÄNNA UPPDRAGSVILLKOR (2021:2)

l

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag (”Uppdraget”/”Uppdragen”) som Cirio Advokatbyrå AB (”Cirio”) tillhandahåller sina klienter (”ni”/”er”).

Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för Uppdragen.

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av Cirio från tid till annan. Den vid var tid gällande versionen av Cirios allmänna villkor finns alltid på Cirios hemsida, www.cirio.se. En ändring i de allmänna villkoren gäller endast för Uppdrag som påbörjats efter att ändringen publicerats på hemsidan.

Arbetssätt, uppdrag och klientkontroll

Cirio tillhandahåller er de resurser i form av personer med relevant nivå av kunskap och erfarenhet som behövs för varje Uppdrag.

Under Uppdraget kan Cirios bemanning i Uppdraget komma att behöva ändras. Om det krävs enligt aktuella regler kommer Cirio att skicka en skriftlig bekräftelse på Uppdragets omfattning.

För att utveckla relationerna mellan er och Cirio och för Cirios förståelse för er verksamhet kommer en eller flera klientansvariga partners utses hos Cirio med det övergripande ansvaret för Cirios tjänster gentemot er. Cirio kommer också att utse en advokat som är ansvarig för Cirios arbete i varje enskilt Uppdrag. Den advokaten kan vara den klientansvarige delägaren eller en annan advokat med relevant sakkunskap för Uppdraget.

Cirio accepterar Uppdrag som ett uppdrag för Cirio och inte som ett uppdrag för en enskild fysisk person hos Cirio. Det gäller även om det är er uttryckliga eller outtalade önskan att Uppdraget ska utföras av en eller flera specifika personer. Alla Cirios partners och övriga personer som arbetar i Uppdraget utför arbetet i aktuellt Uppdrag i enlighet med dessa allmänna villkor. Dessa personer har inte något personligt ansvar mot er utöver vad som kan följa av tvingande lag. Avtalet om Uppdraget är alltså ett avtal mellan er och Cirio och inte mellan er och någon person som är anställd av eller har anknytning till Cirio.

Alla frågeställningar inom en tvist, en affärstransaktion eller annan form av affärsupplägg ska anses vara ett Uppdrag, även om det innefattar flera juridiska eller fysiska personer, om det hanteras av olika personer inom Cirio och/eller om skilda fakturor ställs ut.

Cirios rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda Uppdraget och till omständigheterna i Uppdraget såsom de presenterats för Cirio. Ni kan därför inte använda eller förlita er på vår rådgivning för något annat syfte eller i annan situation eller ändamål än det för vilket Cirio lämnade den och vid den tidpunkt Cirio lämnande den.

Om Cirio och ni inte skriftligen har avtalat om annat omfattar Cirios rådgivning i Uppdrag inte skatterätt, inkluderande men inte begränsat till Uppdragets möjliga skattekonsekvenser.

Cirios rådgivning i Uppdrag avser endast svensk rätt. Om och i den utsträckning som Cirio uttalar sig om rättsläget i andra jurisdiktioner ingår dessa uttalanden inte som en del av Cirios rådgivning inom Uppdraget. Cirio biträder er emellertid gärna med att hämta in nödvändig rådgivning från jurister i andra aktuella jurisdiktioner.

Intressekonflikter

Innan vi åtar oss ett Uppdrag genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt lag och god advokatsed. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa kommer vi att informera er och hantera frågan med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed. Vi ber er därför före och under Uppdraget förse oss med den information som ni bedömer kan vara relevant för bedömningen av om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

Sekretess och information

Cirio, dess partners och anställda är underkastade tystnadsplikt enligt bland annat rättegångsbalkens regler och Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Cirio kommer inte att för utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre än att det görs som ett led i Uppdragets utförande, i samband med tvist avseende Uppdraget eller efter ert förtida samtycke.

Cirio är enligt lag skyldig att samla in och bevara bevisning och viss dokumentation om förhållanden rörande dess klienter. Cirio kan därför komma att be er att tillhandahålla identitetshandlingar och annan dokumentation om er, era ägare och/eller om annan person som förekommer i Uppdrag. Sådan begäran kan komma även efter att ett Uppdrag inletts. Om ni inte lämnar den dokumentation som Cirio begär, kan Cirio enligt lag vara skyldig att omedelbart avbryta utförandet av Uppdraget och relationen med er.

Cirio är, tystnadsplikten till trots, enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter i samband med utredning av vissa typer av brott, samt att lämna uppgift om momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som tillhandahållits till Skattemyndigheten. Genom att anlita Cirio medger ni att Cirio lämnar ut sådana uppgifter.

Cirio förbehåller sig rätten att använda information som man erhållit i samband med utförandet av ett Uppdrag, som är offentlig eller annars allmänt tillgänglig, i marknadsföring och i anledning av statistiska eller marknadsundersökningar som utförs av annan.

Cirios akthantering är digital och dokument lagras som huvudregel endast elektroniskt. I de fall Cirio tar emot en handling, vars fysiska exemplar inte har självständig betydelse, digitaliseras handlingen varefter den fysiska handlingen förstörs. Cirio kan därför inte återställa de handlingar som Cirio erhållit, utan endast digitala kopior. Underskrivna avtal och andra dokument inom ett Uppdrag, fysiska handlingar med självständig betydelse, samt handlingar som enligt lag eller annan bestämmelse inte kan arkiveras elektroniskt, förvaras och arkiveras fysiskt.

 

Personuppgiftshantering

När Cirio utför uppdrag för sina klienter samlas personuppgifter in och lagras. Cirio behandlar personuppgifter i enlighet med Advokatsamfundets vägledning och vad som framgår av information om behandling av personuppgifter som finns tillgänglig på www.cirio.se.

 

Arvodering och fakturering

Om Cirio och ni inte har avtalat om något annat bestäms Cirios arvoden av följande faktorer: (a) den skicklighet och erfarenhet som Uppdraget krävt, (b) uppnått resultat (c) nedlagd tid, (d) Uppdragets transaktionsvärde, (e) eventuella risker för Cirio och (f) den tidspress som gällt för Uppdraget. Cirios arvoden ska vidare överensstämma med Sveriges advokatsamfunds regler. Utöver Cirios arvoden kommer kostnader för utlägg debiteras er. Cirio förskotterar normalt mindre utlägg för er räkning och debiterar er för dem i efterskott, men Cirio kan i stället komma att be om förskott för sådana utlägg eller vidarebefordra fakturan för utlägget till er för betalning.

Cirio tillämpar normalt månadsvis fakturering i efterskott. Cirio kan även i övrigt och efter överenskommelse tillhandahålla er regelbunden information om utvecklingen av upparbetade arvoden.

Om Cirio och ni inte har avtalat om annat är betalningsvillkoret för Cirios fakturor 30 dagar. Cirio debiterar dröjsmålsränta enligt räntelagen vid betalning efter utsatt förfallodatum. Om ni har rätt till ersättning ur försäkring (såsom rättsskyddsförsäkring) till täckande av del av Cirios arvode, har ni trots detta ansvar för att Cirios arvode betalas med de belopp och i den takt det faktureras och förfaller till betalning. Försäkringar ersätter inte mervärdeskatt och har normalt en självrisk och en högsta ersättning. Om er försäkringsgivare förskotterar eller betalar del av arvodet à conto, räknas sådan betalning av från Cirios fordran först då betalning sker.

Istället för att fakturera nedlagt arbete under viss tidsperiod kan Cirio ställa ut en à contofaktura för sitt arvode. Om så sker kommer den slutliga fakturan för Uppdraget att ange totalt arvode varvid det arvode som ni betalat à conto dras av.

Cirio förbehåller sig rätten att begära förskott, dels innan arbetet i Uppdraget påbörjas, dels under pågående Uppdrag. Cirios rätt till förskottsbetalning gäller löpande under Uppdraget. Förskott ska användas till att reglera framtida utlägg och arvodesfakturor. Normalt avräknas förskott först mot faktura i samband med att ett Uppdrag avslutas. Eftersom advokat normalt är förhindrad att begära ett förskott som är större än det förväntade arvodet, kommer Cirios slutliga arvode oftast att bli högre än förskottsbeloppet.

Cirios avsikt är att alltid tillhandahålla juridiska tjänster till arvoden som är attraktiva. Om ni begär det kommer Cirio i början av ett Uppdrag att ge er en uppskattning av det förväntade arvodet för Uppdraget. Cirio kan också, om och i den utsträckning som det är lämpligt och möjligt, träffa en överenskommelse med er om en budget eller annat arvodesarrangemang för Uppdraget.

Cirio förbehåller sig rätten att revidera sin uppskattning, budget eller annat arvodesarrangemang när Cirio har skäl att anta att antagandena på vilka sådana vilar inte längre är korrekta eller möjliga att uppnå i förhållande till aktuellt Uppdrag.

Alla arvodes- och andra belopp anges exklusive mervärdesskatt.

 

Ansvarsbegränsning

Cirio kan, utöver vad som anges i dessa allmänna villkor, tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar för vissa Uppdrag eller delar av dessa. Sådana ansvarsbegränsningar får ni del av före aktuellt Uppdrag eller aktuell del av Uppdrag.

Cirios ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid ett Uppdrags utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar det högre av fem (5) gånger fakturerat arvode för Uppdraget och fem (5) miljoner euro.

Cirios ansvar mot er ska reduceras med belopp som ni kan erhålla från någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er, eller som utgår enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse.

Cirio ska inte ha något ansvar mot tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från Cirio.

Cirio ansvarar inte för konsekvenser för Uppdraget (såsom att detta inte kan slutföras inom föreslagna tidsramar) eller annan skada som orsakats av omständigheter utanför vår kontroll som vi inte skäligen kunde ha räknat med vid tidpunkten för antagandet av Uppdraget och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om Cirio skriftligen har avtalat med er att lämna råd om möjliga skattekonsekvenser omfattar Cirios ansvar inte skatter som ni måste betala, om det inte vid tidpunkten för rådgivningen stod klart att ni kunde ha uppnått era kommersiella mål genom att använda en alternativ struktur eller metod utan ytterligare kostnad eller risk och därigenom hade kunnat undvika betalningsskyldighet för sådan skatt (helt eller delvis).

Om Cirio på er begäran avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning till er eller ett dokument som tagits fram av Cirio för er ska det inte öka eller i övrigt påverka Cirios ansvar. Cirios ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot er. Eventuella belopp som Cirio betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar ska i motsvarande mån minska Cirios ansvar mot er. Även om Cirio särskilt har avtalat om att tredje man får förlita sig på rådgivning till er eller ett dokument som Cirio tagit fram för er åtar sig Cirio därmed inte något rådgivaransvar direkt mot en sådan tredje man.

Om Cirio avbryter utförandet av ett Uppdrag, eller relationen med er, på grund av omständighet som beror på er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, skall Cirio inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

Cirios ansvarsbegränsningar enligt dessa allmänna villkor eller enligt separat avtal med er är tillämpliga såväl för Cirio som för samtliga personer som har företrätt Cirio i Uppdraget.

 

Samarbete med andra rådgivare

Cirio har ett stort nätverk av professionella rådgivare i Sverige och utomlands och bistår vid behov gärna er med att hitta och instruera sådana professionella rådgivare. Sådana andra professionella rådgivare kommer att vara oberoende av Cirio och Cirio ansvarar inte för råd som de ger eller för att ha rekommenderat dem till er. Cirio ansvarar inte för några belopp som sådana rådgivare debiterar er.

Om Cirio på ert uppdrag instruerar sådana andra professionella rådgivare kan Cirio hjälpa er med att ta in arvodesofferter eller att avtala om det arvode som ni ska betala för deras tjänster. Cirio tar emellertid inte något ansvar för sådana offerter eller avtal.

 

Kommunikation, marknadsföring och upphovsrätt

För att effektivisera våra arbetsprocesser kommunicerar vi bland annat via Internet och e-post och använder även andra elektroniska arbetsverktyg och lösningar. Dessa är effektiva kommunikationsverktyg men kan innebära risker för vilka Cirio inte tar något ansvar. Om ni önskar särskilt skyddade lösningar för kommunikation ber vi er kontakta er klientansvarige partner eller aktuell ärendeansvarig advokat. Om ni inte har bett oss att undvika att kommunicera via internet eller e-post, kan vi inte, såvida annat inte följer av tvingande lag, hållas ansvariga för skada som uppkommit till följd av att vi kommunicerat via internet eller e-post. Detsamma gäller om ni inte har bett oss att undvika att använda elektroniska arbetsverktyg, externa teknikstöd, applikationer, mjukvaror eller system och/eller molnbaserade lösningar.

Cirios spam- och virusfilter och säkerhetsarrangemang kan ibland felaktigt filtrera bort eller blockera e-post inom Uppdraget. Följ därför upp viktig e-post till Cirio genom telefonsamtal.

Cirio har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som vi skapar i Uppdrag. Ni har självklart rätt att använda resultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram. Om inte annat har avtalats får inte något dokument eller annat arbetsresultat som skapats av Cirio ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

Om Cirio och ni inte har avtalat om annat kommer Cirio att sända alla originalhandlingar i visst Uppdrag till er när Uppdraget har avslutats. Cirio kommer att behålla kopior av dokument för sin egen arkivering.

Om ett visst Uppdrag för er har blivit allmänt känt kan Cirio komma att informera om Uppdrag i Cirios marknadsföringsmaterial och på vår hemsida. Om sådan information inte endast innehåller uppgifter som redan är allmänt kända så kommer Cirio att inhämta ert medgivande före sådan publicering.

 

Insiderförteckning

Om ni är en emittent som omfattas av skyldighet att upprätta en s.k. insiderförteckning enligt marknadsmissbruksförordningen (2014/596/EU) och Cirio inom ramen för ett Uppdrag får tillgång till insiderinformation kommer Cirio att upprätta en insiderföreteckning över de personer hos Cirio som har tillgång till sådan insiderinformation. Genom att anlita Cirio åtar ni er att, i tillämpliga fall, omedelbart underrätta Cirio så snart ni bedömer att viss information som Cirio har tillgång till utgör insiderinformation med avseende på av er utgivna finansiella instrument eller relaterade finansiella instrument.

Cirio kommer att på er begäran ge er Cirios insiderförteckning för ett Uppdrag i elektroniskt format, förutsatt att begäran framställs inom fem år efter att den upprättats eller senast uppdaterats.

 

Klagomål, tidsfrister och tvistlösning

Cirios verksamhet bygger på att våra klienter är nöjda med hur uppdrag utförs och att Cirios rådgivning uppfyller och helst överträffar klienternas förväntningar. Om ni likväl skulle vara missnöjd eller ha klagomål på Cirio och/eller de personer som utfört aktuellt Uppdrag ska ni underrätta den klientansvarige partnern eller ärendeansvarige advokaten så snart som möjligt.

Om ni vill framställa krav mot Cirio ska ni göra det så snart som ni efter en rimlig undersökning har blivit medveten om de omständigheter som ni grundar kravet på och att de eventuellt ger upphov till ett krav mot Cirio, dock senast inom tolv månader efter det att ni blivit medveten om nämnda omständigheter och att de eventuellt ger upphov till ett krav mot Cirio.

Om ert krav, som enligt dessa allmänna villkor ska ersättas av Cirio, grundas på en myndighets eller tredje mans krav mot er ska Cirio ha rätt att i samråd med er bemöta, reglera och träffa en överenskommelse om sådant krav tillsammans med er. Cirio ersätter er för era kostnader och utlägg i samband med sådana krav. Cirios ansvar i detta avseende begränsas dock till den eventuella ersättning Cirio har accepterat som rimlig med anledning av kravet om ni med aktuell myndighet eller tredje man har samtyckt till att aktuellt krav ska resultera i en mer långtgående ersättningsskyldighet för er i strid mot Cirios rimliga begäran om att bestrida sådan längre gående ersättningsskyldighet.

Om Cirio eller vår försäkringsgivare betalar ut ersättning till er med anledning av framställt krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till Cirio eller vår försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom överlåtelse eller subrogation.

Cirios avtalsrelation med er, våra Uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt. Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller någon fråga som rör Uppdraget ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Utan hinder av föregående stycke har Cirio alltid rätt att välja att väcka talan vid allmän domstol mot er om kravet rör förfallna fordringar, eller vidta annan inkassoåtgärd såsom ansökan om betalningsföreläggande.

Reglerna om advokats tystnadsplikt innehåller undantag för bland annat advokats indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift, som annars skulle ha omfattats av sekretess blir offentlig. Inkassoåtgärder kan inte utföras utan att er relation med Cirio blir känd.

Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister och andra ekonomiska krav mot oss prövade. För vidare information, se www.advokatsamfundet.se