Kunskap 22.04.11

Ny lag om företagsrekonstruktion – Sverige får sitt eget ”Chapter 11”

For English version, click here

Nya risker och möjligheter för marknadens aktörer med Regeringens förslag om ny rekonstruktionslag

Vi har i tidigare nyhetsflashar beskrivit det översiktliga innehållet i den nya lagen om företagsrekonstruktion och de förändringar som skett under beredningen av lagen. Regeringen har nu överlämnat propositionen (prop. 2021/22:215) med det skarpa lagförslaget till riksdagen. Lagen föreslås träda i kraft redan den 1 augusti 2022 och marknadens aktörer har nu mycket att sätta sig in i innan ikraftträdandet.

Den nya lagen om företagsrekonstruktion ändrar på flera avgörande sätt det svenska rekonstruktionsregelverket och kommer än mer att likna de mest utvecklade rekonstruktionsregelverken i Europa och USA med förebild i det amerikanska ”Chapter 11”. Med regelverket föreslås borgenärer, rekonstruktör och gäldenär helt nya verktyg att arbeta med och medför såväl nya risker som möjligheter för marknadens aktörer. Nedan följer i punktform några av de viktigaste förändringarna.

Rekonstruktionsplanen

I stället för ett ackordsförslag ska borgenärerna rösta om hela rekonstruktionsplanen som på nya avgörande vis får rättsverkan för bl.a.

 • Ägare genom att skuldkonvertering eller utspädning helt eller delvis kunna bli av med sitt ägande genom s.k. debt-to-equity swap. En antagen rekonstruktionsplan ersätter annars nödvändiga beslut på bolagsstämma.
 • Säkerställda borgenärer som kan få villkor och förutsättningar för sina fordringar förändrade genom en rekonstruktion.
 • Rekonstruktionsbolaget genom att nya och mer anpassade villkor kan ställas upp i rekonstruktionsplanen.
 • Avtalsparter där bl.a. nya avtalsvillkor kan påtvingas avtalsparter genom en plan och att en extraordinär uppsägningsrätt för löpande avtal på tre månader införs (dock med bibehållen rätt att bevaka skada).
 • Ny finansiering, villkor m.m. avseende ny finansiering med s.k. superförmånsrätt (allmän förmånsrätt som har förtur framför företagshypotek) kan föreskrivas som en del i rekonstruktionsplanen.
 • Alla berörda parter deltar i en omröstning av rekonstruktionsplanen och blir indelade i olika borgenärs- eller intressegrupper. Majoritetskrav om 2/3 gäller inom grupperna och alla grupper måste stödja planen för att den ska antas.
 • En rekonstruktionsplan antas även om 2/3 majoritet inte uppnåtts i alla grupper förutsatt att bl.a. borgenärerna i den grupp som inte stödjer planen får full ersättning innan borgenärer eller rättighetshavare som har lägre prioritet vid konkurs får ut något enligt planen (regeln om ”absolut prioritet”) givet att en majoritet av grupperna stödjer planen, och:
  • en av dessa grupper är säkerställd, eller
  • minst två grupper som hade fått utdelning i konkurs röstat för antagande.
 • Gäldenären måste som huvudregel samtycka till såväl planen som att den antas trots att alla grupper inte röstat för planen. Om en plan faller efter omröstning har dock rekonstruktören rätt att lägga fram en alternativ plan, dvs en plan som inte formellt behöver godkännas av gäldenären. Vidare måste gäldenären samtycka till att en plan antas trots att en eller fler grupper inte stödjer den med undantag för stora företag (mer än 250 anställda och omsättning över 50 miljoner euro alt. en balansomslutning överstigande 42 miljoner euro). Dessa regler kan få stor betydelse för om aktieägarna kommer att påverkas av en plan eller ej.
 • En plan måste alltid klara ”testet om borgenärers bästa intresse” vilket avser att säkerställa att alla berörda parter får ett bättre utfall enligt planen jämfört med en konkurs. Som ett led i testet ska gäldenärens verksamhet vid en konkurs värderas så att utfallet för de olika grupperna kan jämföras med planen. Domstolen ska på begäran av part pröva om testet är uppfyllt och därmed värdera verksamheten vid konkurs.

 

Övriga viktiga nyheter och förändringar

 • Handpanter får endast realiseras om det inte är sannolikt att företagsrekonstruktionen därigenom äventyras eller om borgenären annars skulle drabbas oskäligt hårt. Rekonstruktörens samtycke måste alltid inhämtas. Detta kan få stor betydelse för säkerställdas borgenärers ställning och förhandlingsposition under en rekonstruktion.
 • Kontantprincipen, dvs. att gäldenären ska betala förskott eller kontant för prestationer under rekonstruktionen, tunnas ut.
 • Superförmånsrätter (allmän förmånsrätt som har förtur framför företagshypotek) som uppkommit under förfarandet (avtal som träffats med rekonstruktörens samtycke) upphör om en plan antas eller tre månader efter att rekonstruktionen upphört, om inte en konkursansökan ingivits dessförinnan.
 • Specialiserade domstolar kommer att handlägga rekonstruktionsärenden.
 • Uppdrag som rekonstruktör förslås koncentreras till de som idag är konkursförvaltare och Kronofogdemyndigheten får tillsyn över framförallt utseendet av rekonstruktörer och arvodet i rekonstruktionen.
 • Reglerna om upprättande av kontrollbalansräkning förändras. Den första kontrollstämman måste hållas på vanligt vis vid kritisk kapitalbrist men tidsperioden om åtta månader för hållande av den andra kontrollstämman pausas under rekonstruktionen (förutsatt att den andra stämman inte skulle ha hållits innan rekonstruktionen inleddes).
 • Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.