Kunskap 24.03.08

Cirio rekommenderar en bättre process för mer framgångsrika entreprenad- och infrastrukturprojekt

Behov av förändringar i byggbranschens spelregler, edition 2024

Kontrakt och ersättningsmodeller som är dåligt anpassade till komplexa projekt fortsätter att skapa ineffektivitet, bristande produktivitet och hög friktion mellan beställare och entreprenörer i entreprenad- och infrastrukturprojekt. Detta påtalades av Cirio i ett white paper i mars 2022.

Cirio publicerar nu ett uppdaterat white paper;  Behov av förändringar i byggbranschens spelregler. I detta white paper jämför Cirio traditionella kontrakt baserade på AB/ABT, traditionell partnering och entreprenader baserade på relationsbaserade kontrakt som Vested, IPD och Alliance Contracting. På basis av den jämförelsen föreslår Cirio en process benämnd Partnering 2.0 som ska hjälpa parterna i ett komplexare entreprenad- eller infrastrukturprojekt att i samarbete hitta kontrakts- och ersättningsmodell för att skapa största möjliga framgång i projektet.

 

Sammanfattning av rapporten:

  • Byggbranschen kännetecknas av en transaktionsbaserad kultur. Denna är i hög grad skapad av den helt dominerande transaktionsbaserade affärsmodellen, en modell som skapar direkt motstridiga intressen mellan parterna och ofta leder till högre kostnader, lägre grad av innovation och låga incitament för ökad miljömässig och social hållbarhet.
  • AB/ABT kan i någon mån begränsa men förmår inte hantera de motstridiga incitament som skapas genom den transaktionsbaserade affärsmodellen. Därför skapar AB/ABT låga eller inga incitament för upprätthållande av en stark relation, samarbete för sänkta risker, lägre kostnader, ökad hållbarhet och ökad innovation.
  • Med partnering tas ett steg i rätt riktning mot att skapa effektivare spelregler. Genom uppdelningen i två faser kan parterna sänka risken kopplad till okända faktorer genom samarbete i den första fasen. Partneringens vanliga affärsmodell, där ersättning för kostnader utgår och parterna delar av besparingar förutsatt att totalkostnaden för entreprenaden blir lägre än en på förhand estimerad riktkostnad, skapar mer samstämmiga intressen.
  • I partnering kvarstår dock många av problemen i AB/ABT. Kontraktet stödjer i princip inte upprätthållandet av en stark relation, eftersom fas 2 typiskt sett baseras på det starkt transaktionsbaserade och riskfördelande AB/ABT. Affärsmodellen stödjer inte ökad innovation eller förbättrad hållbarhet.
  • IPD, Alliance contracting och Vested är tre modeller som baseras på relationsbaserade kontrakt, där parterna arbetar tillsammans i en anda av ömsesidighet och tillit för att kostnadseffektivt uppnå uppsatta projektmål. De tre modellerna har tydliga likheter, men också en del väsentliga skillnader. Vested framstår som den mer generiska modellen, inom vilken viktiga moment inom IPD och Alliance contracting lätt kan inkluderas om parterna så önskar.
  • Genom en korrekt implementering av Vested-modellens fem regler skapas ett system av spelregler vilka ger parterna starka incitament att samarbeta för att uppnå uppsatta resultat. Modellen stödjer innovation och förbättringar och används lämpligen för att införa mål avseende t.ex. förbättrad hållbarhet. I Vested-modellen finns mekanismerna för att lösa de flesta av de olösta problemen i AB/ABT och partnering.
  • Relationsbaserade kontrakt kan dock inte lösa alla problem. Ett viktigt kvarvarande problem är den starka transaktionsbaserade kulturen som präglar byggbranschen, vilket motverkar ett resultatbaserat fokus. Ett annat är att upprätthållandet av ett relationsbaserat kontrakt kräver något mer resurser än en traditionell entreprenad, vilket lätt upplevs som fördyrande i en transaktionsbaserad kultur, i stället för en självklar investering för att skapa ett värde som överstiger kostnaden och öka sannolikheten för nya samarbeten mellan samma parter.
  • Vi rekommenderar tillämpning av en process benämnd Partnering 2.0., som bygger på ambitionen med partnering, inkluderar viktiga insikter från relationsbaserade kontrakt som Vested-modellen men också skapar ett handlingsutrymme för parterna att anpassa affären efter inte minst sin beredskap att frångå eller inte frångå det upplevt trygga AB/ABT-ramverket eller liknande ramverk.

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.