Artikel 23.11.28

Ny lag om granskning av utländska direktinvesteringar med ikraftträdande 1 december

Den 13 september antog riksdagen lagförslaget om ett nytt svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar (”FDI-lagen”). Lagen träder i kraft den 1 december 2023.

I och med lagen inför Sverige nu ett system som omfattar förhandsgranskning av investeringar i s.k. ”skyddsvärd verksamhet”, och även om lagen endast kan förbjuda investerare utanför Europeiska unionen, träffar anmälningsskyldigheten även rent svenska investeringar i skyddsvärd verksamhet. Detta påverkar tidplanen i många investeringar och det är därför viktigt att i ett tidigt skede av investeringen bedöma om lagen är tillämplig eller inte.

För investeringsobjektet är det även viktigt att utreda detta eftersom verksamheten har en upplysningsskyldighet.

I det följande ges en sammanfattande beskrivning av de viktigaste delarna i den nya lagen:

  • Syftet med regleringen är att förhindra utländska investeringar i svensk skyddsvärd verksamhet som kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.
  • Lagen gäller för investeringar i skyddsvärd verksamhet som bedrivs i aktiebolag, europabolag eller handelsbolag eller av en sådan ekonomisk förening eller stiftelse som har säte i Sverige. Även investering i delar av verksamhet omfattas, till exempel inkråmsaffärer.
  • Investerare är genom den nya lagen skyldiga att anmäla transaktionen till Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”) innan den genomförs. Stand-still råder, innebärande att investeringen som regel inte får slutföras innan investeringen har lämnats utan åtgärd eller godkänts av ISP.
  • Lagen har ett mycket brett tillämpningsområde och en stor mängd verksamheter påverkas, till exempel verksamheter inom följande områden;

i.  samhällsviktig verksamhet – notera att det är en vid tolkning och många olika verksamheter omfattas, inte minst inom energiområdet, life science, hälsa och sjukvård, utbildning samt finanssektorn,

ii. säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen,

iii. kritiska råvaror eller av metaller eller mineral som är strategiskt viktiga för Sveriges försörjning,

iv. känsliga personuppgifter eller av lokaliseringsuppgifter i eller genom en vara eller tjänst,

v.  krigsmateriel,

vi. produkter med dubbla användningsområden,

vii. forskning eller tillhandahållande av produkter eller teknik inom framväxande teknologier eller annan strategiskt skyddsvärd teknologi eller verksamhet.

Sammantaget innebär det att en vid krets av verksamheter omfattas och en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

  • Många olika typer av investeringar där investeraren får inflytande över skyddsvärd verksamhet omfattas, till exempel om investeraren genom investeringen kommer att förfoga över röster som motsvarar eller överstiger 10, 20, 30, 50, 65 och 90 procent, nyetableringar av bolag som ska bedriva skyddsvärd verksamhet, samt en investering som ger direkt eller indirekt inflytande i ledningen av ett sådant bolag som bedriver eller ska bedriva skyddsvärd verksamhet.
  • Anmälan krävs vid varje investering där ovan angivna tröskelvärden överskrids (oavsett om anmälan tidigare har skett). Undantag finns inte för koncerninterna transaktioner.
  • Förbud kan omfatta investerare som direkt eller indirekt, helt eller delvis, har säte i eller kontrolleras av en stat utanför Europeiska unionen genom ägarstruktur, betydande finansiering eller på annat sätt. Det innebär att svenska investeringar och investeringar endast omfattande investerare inom EU normalt lämnas utan åtgärd inom 25 arbetsdagar. Tidsfristen räknas från fullständig anmälan.
  • Om ISP väljer att inleda en granskning av investeringen förlängs tidsfristen med tre månader. Dessa tidsgränser överensstämmer med granskning av koncentrationer enligt konkurrenslagen. Tidsfristen kan förlängas upp till sex månader.
  • Överträdelse av bland annat anmälningsskyldigheten kan innebära sanktionsavgifter upp till 100 miljoner kronor.
  • Ett förbud mot en investering innebär även att en rättshandling som utgör en del i investeringen eller som har till syfte att genomföra investeringen blir ogiltig.

Sammantaget kommer lagen att innebära att många investeringar kommer att omfattas av anmälningsplikt till ISP, vilket måste beaktas vid upprättande av tidplan och den generella riskbedömningen. Den nya lagen kommer att tillämpas parallellt med redan existerande regelverk såsom kontroll av företagsförvärv enligt konkurrenslagen, säkerhetsskyddslagen m.fl.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera dessa frågor vidare.

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.