Kunskap 21.03.04

Genomgripande förändringar av rekonstruktionslagstiftningen förslås i ny utredning – Sverige får sitt eget ”Chapter 11”

Förslaget till ny rekonstruktionslagstiftning ändrar på ett avgörande sätt det svenska rekonstruktionsregelverket och har stora likheter med de internationella rekonstruktionsregelverken såsom det brittiska ”Scheme of arrangements” och det amerikanska ”Chapter 11”. Regelverket föreslås ge borgenärer, rekonstruktör och gäldenär helt nya verktyg att arbeta med. Nedan följer i punktform några av de viktigaste förändringarna.

 • Istället för ett ackordsförslag ska borgenärerna rösta om hela rekonstruktionsplanen som på nya avgörande vis får rättsverkan för bl.a.
  • Ägare som genom skuldkonvertering i praktiken kan komma att bli av med sitt ägande genom en s.k. debt-to-equity swap.
  • Säkerställda borgenärer som kan få villkor och förutsättningar för sina fordringar förändrade genom en rekonstruktion.
  • Rekonstruktionsbolaget genom att nya och mer anpassade villkor kan ställas upp i rekonstruktionsplanen.
 • Alla berörda parter deltar i en omröstning av rekonstruktionsplanen och blir indelade i olika borgenärs- eller intressegrupper. Majoritetskrav om 2/3 gäller inom grupperna och alla grupper måste stödja planen för att den ska antas.
 • En rekonstruktionsplan antas även om 2/3 majoritet inte uppnåtts i alla grupper förutsatt att bl.a. borgenärerna i den grupp som inte stödjer planen får full ersättning innan en grupp som har lägre prioritet vid konkurs får ut något enligt planen (regeln om ”absolut prioritet”) förutsatt att:
  • en majoritet av grupperna stödjer planen, och en av grupperna är säkerställd, eller
  • minst tre berörda grupper som hade fått utdelning i konkurs röstat för antagande.
 • Att ställningen för alla berörda parter blir bättre enligt planen jämfört med en konkurs ska säkerställas genom ”testet om borgenärers bästa intresse” som kan prövas av domstol på begäran av borgenär.
 • Ett separat ackord kommer kunna genomföras utan ett rekonstruktionsförfarande inledes.
 • Handläggningen av rekonstruktioner koncentreras till färre domstolar i landet som förutsätts bygga upp särskild kompetens på området.
 • Uppdrag som rekonstruktör förslås koncentreras till i huvudsak advokater som även är konkursförvaltare och Kronofogdemyndigheten får tillsyn över rekonstruktörer på samma sätt som gäller för konkursförvaltare idag.
 • Lagförslaget innehåller också en hel del förtydliganden om vad som ska gälla för gäldenärens avtal under rekonstruktion och begränsningar för superförmånsrätten framåt i tiden. En särskild uppsägningsrätt för löpande avtal om tre månader föreslås (med bibehållen skadeståndsskyldighet för avtalstiden).
 • Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och kan i sin helhet läsas här.

För mer information, vänligen kontakta:

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.