Kunskap 21.01.03

Cirio publicerar ny rapport – ”En europeisk kodex för elektronisk kommunikation”

En sammanfattning av rapporten

EU har antagit direktiv (EU) 2018/1972 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation, som ersätter det sedan 2002 gällande direktivpaketet som idag finns implementerat i lagen om elektronisk kommunikation. Direktivet har ännu inte implementerats i svensk rätt, men arbete pågår inom Regeringskansliet för att genomföra detta.

Målen med kodexen är bland annat att fortsätta genomförandet av en inre marknad för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt säkerställa att allmänt tillgängliga tjänster av god kvalitet och till ett överkomligt pris tillhandahålls i hela EU.

Mycket av det idag gällande regelverket har överförts till kodexen, men denna innefattar också viktiga nyheter, bl.a. avseende information till konsumenter om avtal och IP-telefoni. EU-kommissionen har också antagit en genomförandeförordning avseende information som ska tillhandahållas i samband med att avtal ska ingås med konsumenter. En något oklart situation nu eftersom denna förordning ska börja tillämpas från och med den 21 december 2020, samtidigt som det direktiv – kodexen – som denna förordning är nära knuten till ännu inte har implementerats i svensk lag.

Den ursprungliga avsikten att den s.k. ePrivacyförordningen nu skulle ha trätt ikraft har inte kunnat uppfyllas. Det hittills gällande ePrivacydirektivet, som idag i huvudsak finns implementerat i kapitel 6 i lagen om elektronisk kommunikation, gäller därför fortfarande. En nyhet är dock att kodexen anger att ePrivacydirektivets bestämmelser från och med den 21 december 2020 också ska omfatta IP-telefoni, meddelandetjänster och webbaserade e-posttjänster.

Du hittar rapporten här: En europeisk kodex för elektronisk kommunikation

Kontakt

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.