Kunskap 20.04.07

Arbetsrätten och coronaviruset – Nyhetsbrev Del 3

Idag har möjligheten till att ansöka om stöd för korttidsarbete hos Tillväxtverket öppnats upp. Vi kommer nedan gå igenom hur ansökan går till och vad ditt företag behöver tänka på vid en sådan ansökan.*

Ansökan om korttidsarbete

Ansökan om korttidsarbete görs i fyra steg.

Steg 1 – Är följande förutsättningar uppfyllda?

a) Har företaget drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som företaget inte hade kunnat förutse eller undvika?

Kommentar: Ett tydligt negativt trendbrott i företagets ekonomi och ekonomiska svårigheter behöver påvisas. Trendbrottet ska tidsmässigt sammanfalla med utbrottet av covid-19. Tillväxtverket kan komma att efterfråga underlag som styrker detta. Underlag kan vara till exempel balans- och resultaträkning, historisk orderingång, aktuell orderingång eller liknande dokumentation.

b) Har företaget gjort vad det kunnat för att minska kostnaden för arbetskraft?

Kommentar: I detta ingår att företaget ska ha gjort sig av med icke verksamhetskritisk personal.

c) Är företaget idag och var det för tre månader sedan, registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket?

d) Är företaget på obestånd, under rekonstruktion eller skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning?

e) Har företaget skatte- och/eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten?

f) Har arbetsgivaren (om fysisk person) eller någon med betydande inflytande i verksamheten näringsförbud?

För att stöd ska erhållas måste företaget ha svarat ja på frågorna a) – c) och nej på frågorna d) – f).

Steg 2 Räkna ut stödbeloppet

Tillväxtverket har tillhandahållit ett beräkningsverktyg (Excel) och en instruktionsvideo om hur verktyget ska användas. I verktyget ska det framgå för- och efternamn, personnummer, ordinarie månadslön, start för korttidsarbete, uppskattat sluttidpunkt för korttidsarbete och den procentuella arbetstidsförkortningen. Verktyget räknar därefter ut vad stödbeloppet blir.

Om företaget har färre än 50 anställda behöver uträkningen från beräkningsverktyget bifogas ansökan. Om antalet anställda är fler går det bra att bifoga ett eget beräkningsunderlag.

Steg 3 – Avtal med arbetstagarna om korttidsarbete

Avtal med arbetstagarna eller fackförbund (i förekommande fall) måste vara ingångna och gälla den period som stödet avser.

Steg 4 – Fyll i och skriv under ansökan

Ansökan görs digitalt via tillvaxtverket.se. I själva ansökan ska anges organisationsnummer, branschnamn eller branschkod (SNI-kod), uppgifter för mottagande av utbetalning såsom bankgiro eller plusgiro samt kontaktperson. Därefter ställs bakgrundsfrågor om belopp, period och antalet anställda som stöd söks för. Beräkningsverktyget eller egen beräkning (i förekommande fall) måste bifogas ansökan. Ansökan måste signeras av någon som har rätt att företräda företaget. Signeringen sker digitalt med Bank-ID.

Ansökan kan göras för en period på upp till fyra månader med tidigast startdatum den 16 mars 2020 och senast slutdatum den 15 juli 2020. För det fall företaget behöver stöd under hela denna period ska företaget söka stöd för detta med en gång, varvid utbetalning för perioden kommer ske vid ett och samma tillfälle efter det att det preliminära stödet har beviljats.

I samband med avstämning har företaget möjlighet att ansöka om ytterligare stöd. Närmare information om avstämning kommer följa av beslutet.

Efter att ansökan skickats in erhålls ett bekräftelsemejl inom ett par dagar att ansökan mottagits och behandlas. Det saknas närmare information om handläggningstider i dagsläget eftersom Tillväxtverket inte vet hur högt trycket kommer att bli. Tillväxtverket har dock en skyldighet att handlägga ärendet skyndsamt. När Tillväxtverket har beslutat i ärendet erhållas ett beslutsmejl. Om ansökan godkänns erhålls en utbetalning av stödet.

Under stödperioden

Tre månader efter att ansökan har godkänts ska utfallet sammanställas för att fastställa slutligt stöd, i vilket ingår bl.a. att beräkna närvarokvot/frånvaro. Som frånvaro räknas sjukdom, föräldraledighet och semester, vilket inte inkluderas i stödet. Sådan sammanställning ska göras inom två veckor. Utfallet av sammanställningen kan resultera i att företaget kan begära ytterligare stöd eller bli återbetalningsskyldig.

Tillväxtverket kommer under stödperioden också mer ingående granska om företagens ansökan om korttidsarbete uppfyller de ställda kraven. Om Tillväxtverket kommer fram till att företaget inte skulle ha beviljat stöd kommer det preliminära stödet att krävas tillbaka. Finansministern informerade igår, den 6 april 2020, att Skatteverket har lånat ut 100 av dess kontrollanter för att säkerställa att inget fusk sker med bidraget.

Mertidsarbete

Vid riksdagsbehandlingen har det förtydligats att en arbetsgivare inte får kräva att en anställd arbetar mer än den avtalade tiden under en kalendermånad. Om arbetstiden överskrids kan arbetsgivaren bli återbetalningsskyldig. Det hindrar dock inte att den anställde jobbar längre arbetsdagar eller arbetsveckor, så länge som den totala tiden per kalendermånad inte överstiger den avtalade arbetstidsförkortningen som stöd sökts för.

Permitterad tid

Tiden som de anställda är permitterade får de spendera hur de vill. Det innebär att de till och med får arbeta på andra arbetsplatser, förutsatt att arbetsgivaren godkänner detta. Den anställde måste dock vara redo att inställa sig på arbetsplatsen om denne kallas in av arbetsgivaren för att arbeta.

* Detta nyhetsbrev får inte betraktas som arbetsrättslig rådgivning som kan tas för god för arbetsgivarens agerande i det enskilda fallet. Informationen ska inte heller förstås som fullständig. Det ska noteras att såväl anställningsavtal som kollektivavtal kan innehålla avvikande reglering.

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta någon av våra arbetsrättsjurister:

Relaterade nyheter

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.