Knowledge May 6, 2020

Cirios analys av Regeringens förslag om omställningsstöd – Del 1

Den 30 april 2020 presenterade Regeringen, Liberalerna och Centerpartiet ytterligare en åtgärd för att minska de ekonomiska effekterna av coronaviruset. Förslaget består av ett s.k. omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Omställningsstödet syftar till att hjälpa företag med att överbrygga den mest akuta krisen samt till att underlätta att ställa om och anpassa verksamheten till den rådande situationen. Restauranger som behöver ställa om från klassisk restaurangverksamhet till att börja leverera mat till sina kunder och taxiverksamheter som har gått över till att leverera mat är exempel på verksamheter som kan komma att omfattas av stödet. Omställningsstödet ska dock även riktas till större företag inom exempelvis tillverkningsindustrin som ställer om sin tidigare produktion till att producera sjukvårdsmaterial.

Stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av ett företags fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020 och kommer vara beroende av hur stort omsättningsbortfall företaget har haft. Det föreslås att 150 miljoner kronor ska vara det maximala beloppet som ska kunna betalas ut till ett enskilt företag.

För att få ta del av stödet krävs att företaget haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Det krävs även att ett företag ska ha haft en minskning på minst 30 procent i omsättning. Omsättningstappet beräknas genom en jämförelse mellan mars och april 2020 och motsvarande månader 2019. Ytterligare ett krav för att kunna ta del av stödet är att företaget har F-skatt.

Stödet administreras av Skatteverket och kommer inte att betalas ut till företag som har hemvist i ett skatteparadis, befinner sig i formell företagsrekonstruktion eller som har skatteskulder. Vidare kommer Skatteverket ha möjlighet att granska ett företags verksamhet såväl vid ansökan som vid efterkontroll och en återbetalning av utbetalt stöd kan aktualiseras vid felaktiga utbetalningar.

Förslaget kommer att överlämnas i en extra ändringsbudget och Regeringen avser att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Mot bakgrund av förslagets utformning kan det dock ur en statsstödssynpunkt även behöva godkännas av EU-kommissionen, vilket i så fall skulle kunna senarelägga ett ikraftträdande.

Cirios analys

Cirio välkomnar Regeringens förslag. Ekonomiska stöd av det aktuella slaget kan utgöra en viktig livlina för många företag i kris. En inledande anmärkning är dock att Regeringen valt att inte låta företag som befinner sig i företagsrekonstruktion ansöka och ta del av stödet. Det är anmärkningsvärt då ett stöd av det aktuella slaget skulle kunna mildra de likviditetsproblem många av de företag som befinner sig i rekonstruktion dras med.

En annan intressant fråga som förslaget lämnar obesvarad är den om gränsdragningen mellan tidpunkten för ansökan och en beviljad företagsrekonstruktion. Enligt det nuvarande förslaget finns det exempelvis vissa möjligheter att bevilja ett omställningsstöd under eller efter en företagsrekonstruktion om ansökan om omställningsstöd lämnas in före ansökan om företagsrekonstruktion respektive efter det att en företagsrekonstruktion har avslutats. En konsekvens av detta kan bli att företag med stora omsättningstapp kan få svårigheter att bedöma vilken av åtgärderna som är bäst lämpad för deras verksamhet. Något konkret förslag från Regeringen finns emellertid inte ännu, varför det inte går att dra några mer långtgående slutsatser från förslaget.

För mer information, kontakta någon av:

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.