Knowledge December 1, 2021

Ytterligare förlängning av anståndstid med inbetalning av skatt för företagare

Förslaget i korthet

Många företag har drabbats av likviditetsproblem på grund av följderna av coronaviruset och har därför getts möjligheten att ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av skatt. Den 25 oktober 2021 uppgick det sammanlagda anståndsbeloppet till cirka 55,2 miljarder kronor vilket kan ställas i relation till motsvarande belopp om cirka 6,8 miljarder kronor när en motsvarande anståndsmöjlighet fanns från mars 2009 till januari 2011 i samband med den dåvarande finanskrisen.

En stor del av skatteanstånden som har beviljats under pandemin väntas löpa ut under våren 2022 och regeringen har nu publicerat ett förslag till ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd. Nedan följer i punktform några av de viktigaste delarna av förslaget:

 • Den nuvarande tiden för anstånd sträcker sig maximalt till 12 mars 2022 och det föreslås nu att Skatteverket efter ansökan får förlänga anståndstiden med som högst ytterligare 15 månader.
 • En förlängning av anståndstiden förutsätter:
  • att det inte finns särskilda skäl som talar emot det, samt
  • att Skatteverket beviljar en avbetalningsplan enligt vilken anståndsbeloppet ska vara betalt senast den förfallodag som infaller närmast efter det att den ytterligare förlängda anståndstiden upphör.
 • Skatteverket ska i egenskap av borgenär för statens fordringar besluta om den närmare utformningen av avbetalningsplaner. I begreppet avbetalningsplan ligger dock att anståndsbeloppet ska betalas i minst två rater, samt att utgångspunkten bör vara att inte större delen av anståndsbeloppet ska betalas först i slutet av avbetalningsperioden.
 • Med särskilda skäl för avslag avses bland annat fall där den skattskyldige har mer än försumbara skulder som är överlämnade till indrivning eller att omständigheter föreligger hos den skattskyldige som skulle kunna medföra återkallelse av godkännande för F-skatt.
 • Skatteverket får återkalla ett anstånd helt eller delvis för det fall ett underskott på skattekontot har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning efter att en ytterligare förlängd anståndstid har beslutats.
 • Ansökan om förlängd anståndstid ska ha kommit Skatteverket tillhanda senast dagen innan förfallodagen som infaller närmast efter det att den nuvarande maximala anståndstiden har upphört.
 • Förslaget föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

För frågor eller rådgivning, vänligen kontakta någon av följande jurister:

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.