Knowledge January 9, 2019

Cirio attorneys Olof Hallberg and Hanna Lekås win in the Supreme Court, in an important ruling on damages due to errors in a tendering process

Following an appeal of a tendering process, it was decided that a new tendering process were take place. A company submitting a tender in the first tendering process, but not in the second, has been denied damages, both for its costs of preparing the tender and for its costs of bringing an action against the decision to award the contract to another company.

The supreme court judgment clarifies that costs incurred when preparing a tender may be compensated only to the extent that the costs have incurred in vain. If the breach of the procurement rules consists of an incorrect award decision, which has subsequently been corrected on appeal, no compensation shall be awarded. In addition, the relevant supplier is obligated to try to mitigate its damages, for example by participating in the new tendering process and thereby making full use of its costs to prepare the tender.

The judgment clarifies the earlier “Fidelia judgment”, pursuant to which costs for appeals were compensated through damages. The Supreme Court has now clarified that the circumstances of the “Fidelia case” were extraordinary, and that neither EU law nor national law requires that a supplier is awarded general compensation for costs incurred in order to correct errors in the tendering process. The right to compensation for costs of appeal requires that the supplier, despite being successful in appealing the decision to award the contract to another company, is ultimately not given the opportunity to win the contract, and that this depends on circumstances attributable to the contracting authority. When a supplier is given the opportunity to participate in a new tendering process on the same conditions as other suppliers but elects not to participate due to circumstances attributable to the supplier, the costs for appeal shall not be compensated.

Swedish version:

Advokaterna Olof Hallberg och Hanna Lekås på Cirio har vunnit framgång i Högsta domstolen i ett principiellt viktigt mål om när skadestånd ska kunna utgå på grund av fel i upphandling.

Vid överprövning i ett mål om upphandling beslutades att upphandlingen skulle göras om. Ett företag som lämnade anbud i den första upphandlingen, men inte i den andra, har inte ansetts ha rätt till skadestånd vare sig för sina kostnader för att upprätta anbud eller för sina kostnader för att föra talan mot det första upphandlingsbeslutet.

I domen klargörs att anbudskostnader kan ersättas endast i den mån de blivit onyttiga. Om åsidosättandet av upphandlingsbestämmelserna har utgjorts av ett felaktigt tilldelningsbeslut som därefter har rättats genom överprövning, kan ersättning inte utgå. Dessutom har leverantören skyldighet att försöka undvika eller minska sin skada till exempel genom att delta i den nya upphandlingen och därigenom nyttiggöra anbudskostnaderna.

Domen innebär ett klargörande efter den tidigare s.k. Fidelia-domen där överprövningskostnader ersattes som skadestånd. Högsta domstolen har nu klargjort att omständigheterna i Fidelia-målet var speciella och att varken EU-rätten eller nationell rätt kan anses kräva att en leverantör mera generellt tillerkänns ersättning för sina kostnader för att få upphandlingsfel rättat. Rätten till ersättning för överprövningskostnader förutsätter att leverantören, trots framgång i förvaltningsprocessen, inte får möjlighet att tilldelas kontraktet och att detta beror på omständigheter på den upphandlade myndighetens sida.

Då leverantören beretts möjlighet att delta i den nya upphandlingen på samma villkor som andra leverantörer, men ändå avstod på grund av omständigheter på bolagets sida, kan överprövningskostnaderna inte ersättas.

Link to the judgment
Länk till domen

For more information, please contact:
För mer information, vänligen kontakta:

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.