Knowledge April 16, 2020

Arbetsrätten och coronaviruset – Nyhetsbrev Del 4

Söktrycket för att få stöd för korttidsarbete har varit enormt, per i förrgår, den 14 april 2020, hade hela 24 000 ansökningar inkommit till Tillväxtverket, varav 16 000 ansökningar redan har godkänts. Nu görs stödet ännu mer generöst samtidigt som ytterligare arbetsmarknadsrättsliga åtgärder genomförs. Cirio kommer att gå igenom huvuddragen för regeringens nya förslag.*

Systemet med korttidsarbete utvidgas

Förslaget, som kommer att överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget i mitten av maj, innebär att möjligheterna till korttidsarbete förstärks. Bland annat utvidgas den maximala omfattningen av korttidsarbete samtidigt som subventioneringsgraden utökas kraftigt. I jämförelse mot tidigare maximala arbetstidsförkortning om 60 procent, medför det nya förslaget att en arbetsgivare kommer att kunna minska berörda arbetstagares arbetstid med 80 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla 88 procent av sin ursprungliga lön. Arbetsgivarens lönekostnader kommer i sin tur att minska med 72 procent. I kombination med de redan nedsatta arbetsgivaravgifterna blir den totala minskningen av arbetsgivarens lönekostnad 86 procent under maj och juni månad.

Den utökade möjligheten att minska en arbetstagares arbetstid med 80 procent kommer att gälla under maj, juni och juli. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2020 men kommer att gälla retroaktivt från den 1 maj 2020.

Detta utökade stöd gäller även för företag som redan har ansökt om stöd. Dessa företag behöver inte göra en ny ansökan för det utökade stödet. Företag som ska söka stöd före lagändringen träder i kraft söker fortsatt stödet på nuvarande nivåer, det vill säga 20, 40 eller 60 procent. Justering av stödnivån äger rum efter lagändringen. Tillväxtverket kommer att meddela i god tid hur det ska gå till. Notera dock att avtal om korttidsarbete, beroende på utformning, kan komma att behöva justeras.

Här följer regeringens uträkningsexempel på hur kostnader och stöd fördelar sig:

Sänkt ränta vid anstånd för skatteinbetalning

Efter mycket kritik backar regeringen nu från sin ståndpunkt om att hålla en marknadsmässig ränta på tillfälliga skatteanstånd. Därför presenterar regeringen nu ett nytt förslag om att sänka den totala nivån på räntan. Förslaget innebär fortsättningsvis att en ränta om 1,25 procent tas ut på anståndsbeloppet. Den tidigare anståndsavgiften på anståndsbeloppet för varje påbörjad månad kommer däremot att påföras först efter sex månader av anstånd och sänks från 0,3 procent till 0,2 procent. Ändringarna medför att den totala räntan, inklusive anståndsavgift, på årsbasis motsvarar en avdragsgill ränta om cirka 3,1 procent, vilket innebär mer än en halvering mot den tidigare nivån om 6,6 procent.

* Detta nyhetsbrev får inte betraktas som arbetsrättslig rådgivning som kan tas för god för arbetsgivarens agerande i det enskilda fallet. Informationen ska inte heller förstås som fullständig. Det ska noteras att såväl anställningsavtal som kollektivavtal kan innehålla avvikande reglering.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med någon av våra arbetsrättsexperter, vänligen kontakta någon av dessa:

Contact

Related news

Ursäkta, vi kunde inte hitta några inlägg. Försök med en annan sökning.