retail all of the world's luxury brand replicauhren.to. 1-16 of 24 results for https://de.wellreplicas.to/ showing most relevant results. https://www.orologireplica.to/ not only looked good. the entire geneva image was probably recorded courtesy of redditwatches usa. https://www.wherewatches.com/ old-time appeal with a touch of modern sophistication.
Välkommen 12–16 april 2021 — Cirio Law Firm

Välkommen 12–16 april 2021

Under en fullspäckad vecka samlar Cirio några av branschens främsta experter. Vi diskuterar och analyserar de viktigaste trenderna som alla som verkar på marknaderna för transaktioner och kapitalanskaffningar behöver känna till.

Anmäl dig här

Anmälan gäller för samtliga av veckans webbinarier, men du väljer själv vilka dagar du vill ansluta till.

 • Läs mer här

  Pandemiåret 2020 resulterade i vikande ekonomier, handelsspänningar och oro på finansmarknader världen över, men också en stark aktivitet. De redan pågående digitala och hållbara transformationerna växlade upp i både implementerings- och utvecklingstakt och antalet börsintroduktioner, framförallt under de sista kvartalen, var högt.

  Förhoppningar om minskade spänningar och en ökad efterfrågan möter under 2021 nya regelverk, lagar och företagsformer.

  Under Cirio Transaction Week lägger vi fokus på de möjligheter och utmaningar som marknadens aktörer har att förhålla sig till. Hur ser trenderna för kapitalanskaffning och transaktioner ut i det korta och långa perspektivet? Hur verkar man i en osäker omvärld och vilken kompetens kommer att behövas i samband med EU:s planer på en fullbordad kapitalmarknadsunion, den nya taxonomin och SPAC som företagsform?

  Vi har bjudit in experterna som kan ge dig svaren och de bästa möjligheterna för att verka på dagens och morgondagens transaktionsmarknad.

Måndag 12 april, kl. 8.30–9.45

En marknad i förändring

– En diskussion om trender på transaktionsmarknaden

Webbinariet gästas av (fr.v.) Henrik Blomquist, CEO - Bure Equity, Pia Irell, Impact Partner - Trill Impact, Gustaf Slettengren, Nordenchef - Lazard och Erik Laestadius, Head of M&A - Carnegie

 • Läs mer här

  Pandemi, Brexit, digitalisering, spända internationella relationer och klimathot. Hur har och hur kommer dessa omvälvande händelser och skeenden påverka transaktionsmarknaden? Hur berörs olika sektorer av utvecklingen, som gjort att en del snabbt blommat ut medan andra tvingats genomgå ett stålbad? Hur ser trenderna ut i det korta och långa perspektivet och hur kan marknaden möta dem?

  På en marknad i snabb förändring ökar kraven på nytänkande och uppfinningsrikedom vad gäller strukturer och villkor. Välkommen till ett webbinarium där företrädare för såväl finansiella som industriella investerare och rådgivare diskuterar och debatterar det nya normala.

  Våra paneldeltagare är Henrik Blomquist, CEO, Bure Equity, Erik Laestadius, Head of M&A, Carnegie, Gustaf Slettengren, Nordenchef, Lazard samt Pia Irell, Impact Partner, Trill Impact.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta någon av våra ansvariga partners - Peter Högström eller Carl-Olof Bouveng.

Tisdag 13 april, kl. 8.30–9.45

Överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

– Utmaningar för den svenska transaktions- och kapitalanskaffningsmarknaden

Webbinariet gästas av (fr.v.) Richard Henriksson - Sakkunnig - UD, Oskar Backman - Investment Manager, Polhem Infra och Peder Qvist - Senior säkerhetsskyddsrådgivare, Vesper Group.

 • Läs mer här

  I spåren av globalisering, digitalisering och inte minst det säkerhetspolitiska läget finns oro och reell risk i Sverige och EU att utländska förvärvare av säkerhetskänslig verksamhet skaffar sig ett stort inflytande över samhällskritiska funktioner. Svenska företag och myndigheter ligger dessutom långt fram vad gäller digitaliseringen, vilket ökar sårbarheten.

  I ljuset av detta trädde en ny lagstiftning i kraft den 1 januari 2021 för överlåtelser i säkerhetskänslig verksamhet. I korthet innebär lagändringarna att de företag som vill förändra sin ägarstruktur numera måste söka samråd med SÄPO och Försvarsmakten för att kunna genomföra transaktioner.

  Flera andra europeiska länder har sedan tidigare infört liknande lagstiftning och på EU-nivå finns regler för hantering av transaktioner som har gränsöverskridande element. Den svenska lagstiftningen har dock skapat diskussioner om huruvida angreppssättet är lämpligt. Detta eftersom ändringarna fångar upp en oöverblickbar mängd transaktioner, både vad gäller storlek och transaktionstyper. Vad är det egentligen som omfattas och vilka är de upplevda bristerna?

  Välkommen till ett seminarium där framstående experter diskuterar konsekvenserna för de verksamheter som bedriver eller potentiellt kan anses bedriva verksamhet som faller under de nya reglerna.

  Paneldiskussionen leds av Peter Högström och Carl-Olof Bouveng, partners M&A på Cirio och inbjudna paneldeltagare denna dag är Oskar Backman, Investment Manager, Polhem Infra, Richard Henriksson, sakkunnig, Utrikesdepartementet samt Peder Qvist, Senior säkerhetsskyddsrådgivare, Vesper Group.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta någon av våra ansvariga partners Peter Högström, Caroline Olstedt Carlström eller Carl-Olof Bouveng.

Onsdag 14 april, kl. 8.30–9.30

Framtiden för SPACs i Sverige

– En internationell trend i lokal kontext

Webbinariet gästas av Adam Kostyál, Senior Vice President & Head of Listings - Nasdaq, Emily J. Oldshue, Partner - Ropes & Grey LLP, USA och Per Thurezon, Managing Director - SEB Corporate Finance.

 • Läs mer här

  Noteringar av så kallade SPACs (Special Purpose Acquisition Companies) har blivit en glödhet trend på den amerikanska marknaden – och nu har de kommit till Sverige. Men är de här för att stanna?

  Välkommen till ett webbinarium där vi går igenom SPAC-noteringarnas utsikter i Sverige, både vad gäller de regulatoriska förutsättningarna och hur de förväntas tas emot av den svenska marknaden.

  På vilka huvudsakliga sätt skiljer sig de regulatoriska förutsättningarna åt för etablering av en SPAC i Sverige kontra USA? Är SPAC-noteringar en konkurrent och/eller ett komplement till traditionella IPOs? Och vilken mognad, storlek och grad av börsfähighet kommer de förväntade förvärvsobjekten i Sverige att ha?

  Webbinariet kommer att gästas av Emily J. Oldshue, Partner - Ropes & Grey LLP, USA, Adam Kostyál, Senior Vice President & Head of Listings – EMEA på Nasdaq och Per Thurezon, Managing Director - SEB Corporate Finance.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta någon av våra ansvariga partners Maria Arnoldsson eller Lennart Pettersson.

Torsdag 15 april, kl. 8.30–9.30

Hållbar finansiering

– Utmaningar för den svenska transaktions- och kapitalanskaffningsmarknaden

Anna, Tomas och Filippa

Webbinariet gästas av (fr.v.) Anna Denell - Hållbarhetschef, Vasakronan, Tomas Zimmermann - Head of Sustainable Finance Team, Swedbank, Filippa Strandänger - Ansvarig för hållbara finanser, KPMG Sverige.

 • Läs mer här

  Hållbarhet tar ett allt större utrymme på agendan för bolag och investerare, inte minst vad gäller finansiering. Från att tidigare ha varit en nisch har det idag blivit en högt efterfrågad produkt, samtidigt som regleringen utvecklas i snabb takt och kommer att ställa allt högre krav på de bolag som vill ställa om till hållbart.

  Välkommen till ett webbinarium där en panel med företrädare för banker, emittenter och rådgivare diskuterar utvecklingen för hållbar finansiering i ett svenskt och globalt perspektiv. Under samtalet, som modereras av Carl Axel Morvay, partner Bank & Finans på Cirio, utbyts erfarenheter från dagens regelverk och tankar om hur kommande regelverk kan komma att påverka framtida finansieringar. Fokus ligger särskilt på EU:s nya taxonomi som kommer att reglera svenska och europeiska kapitalmarknader, och dessutom har potential att påverka den globala marknaden.

  - Kan banker och bolag vänta och se vad utvecklingen leder till – eller är alla tvungna att börja planera för omställningen redan nu?

  Inbjudna gäster är Anna Denell - Hållbarhetschef, Vasakronan, Tomas Zimmermann - Head of Sustainable Finance Team, Swedbank, Filippa Strandänger - Ansvarig för hållbara finanser, KPMG Sverige.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta vår ansvarige partner Carl Axel Morvay.

Fredag 16 april, kl. 8.30–10.00

Fullbordandet av EU:s kapitalmarknadsunion

– Utmaningar och möjligheter med EU:s nya handlingsplan

Webbinariet gästas av (fr.v.) Jimmy Kvarnström - Head of Market Surveillance, Nasdaq, Malin Omberg - verksamhetsområdeschef för Marknader, Finansinspektionen, Rolf Skog - Direktör, Aktiemarknadsnämnden, Annika Poutiainen - ordförande för Nämnden för Svensk Redovisningstillsyn, Peter Ohrlander - Expert, Generaldirektoratet för Finansiell stabilitet, Finansiella tjänster & Kapitalmarknadsunionen (FISMA), Europeiska Kommissionen samt Lars Jagrén - Senior Advisor, Samhällsekonomi, Svenskt Näringsliv.

 • Läs mer här

  I december 2020 antogs EU-kommissionens handlingsplan för fullbordandet av kapitalmarknadsunionen för företag och människor. Syftet med planen, som är omfattande, är att riva hinder för fri rörlighet av kapital inom EU.

  Totalt rör det sig om 16 åtgärder, med vilka man bland annat hoppas kunna påskynda EU:s återhämtning från pandemin. En åldrande befolkning, 2030-målet, omställning till en digital tidsålder och få ut små till medelstora företag på kapitalmarknaderna är centrala delar.

  Därtill avser EU-kommissionen att arbeta för ett förbättrat enhetligt regelverk för kapitalmarknaderna inom EU och övervaka framstegen mot konvergens i tillsynen. Ett stärkt gemensamt regelverk och en effektiv tillsyn menar kommissionen är avgörande för att förhindra regelarbitrage, forumshopping och en kapplöpning mot tillsynsbotten.

  Under Q4 2021 kommer kommissionen utvärdera resultatet och överväga att föreslå åtgärder för en förbättrad samordning av tillsynen, alternativt för en direkt tillsyn från de europeiska tillsynsmyndigheterna.

  Vad blir effekterna om EU-kommissionen lyckas med sina satsningar att stödja det finansiella ekosystemet? Vilka konsekvenser kan EU-kommissionens överväganden om en centraliserad tillsyn från de europeiska tillsynsmyndigheterna få för den svenska kapitalmarknaden? Och vilka för- och nackdelar finns det med en centraliserad tillsyn av kapitalmarknaderna?

  Under vårt fullspäckade webbinarium på 1,5 timme kommer framstående experter belysa både de utmaningar och möjligheter som en fullbordad kapitalmarknadsunion skulle innebära för såväl företag som människor. Webbinariet modereras av Lars-Henrik Andersson, partner på Cirio och inleds med ett anförande av Annika Andersson, partner och Head of Capital Markets och publik M&A på Cirio. Därefter följer en paneldebatt med våra inbjudna experter.

  Till vår gästpanel har vi bjudit in följande talare: Jimmy Kvarnström, Head of Market Surveillance, Nasdaq, Malin Omberg, verksamhetsområdeschef för Marknader, Finansinspektionen, Rolf Skog, Direktör, Aktiemarknadsnämnden, Annika Poutiainen, ordförande för Nämnden för Svensk Redovisningstillsyn, Lars Jagrén, Senior Advisor, Samhällsekonomi, Svenskt Näringsliv samt Peter Ohrlander, Expert, Generaldirektoratet för Finansiell stabilitet, Finansiella tjänster och Kapitalmarknadsunionen (FISMA), Europeiska Kommissionen.

  För mer information eller frågor, vänligen kontakta ansvarig partner för detta webbinarium Annika Andersson. Moderator är Lars-Henrik Andersson.

Vill du delta i eventet? - Anmäl dig här